บทความ

กิจกรรมที่ 2 3 และ 4กิจกรรม234 from THEPHIM

กิจกรรมที่ 1 คลังความรู้ คลังข้อสอบ

รูปภาพ
TCAS  Thai University Central Admission System
               TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
TCAS มีขั้นตอนอย่างไร
ระบบ TCAS ที่ทาง ทปอ. ได้ประกาศออกมา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีกาสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น http://www.admissionpremium.com/uploads/contents/20170626194134.pdf รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
สำหรับ : นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่ายยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยโดยตรงช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก :ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560ครั้งท…